Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01012019 nakladanie s odpadmi Fura s.r.o.
0.00 €
23012019 mobil 0902898806 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
23012019 mobil 0903725055 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
21012019 Sim karta Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
19410106 Aplikácia §10 zákona č. 417/2016 Z.z. UPSVaR
0.00 €
10012019 vystúpenie Csocsesz predukció
0.00 €
24/2019 Dotácia CVČ Mesto Moldava n/B
0.00 €
117/2010 dodatok č 1 Prevádzkovanie verejnej kanal. VaK SERVIS s.r.o.
0.00 €
03012019 bankové produkty Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
USVRK-OIP-2018/000768-028 Vysporiadanie pozemkov v margin. róms. komunitách Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
06122018 prevádzkov. kanal. ČOV W control sr.o.
0.00 €
6812545150 Škoda sposob. prevádz. mot. voz. súbor voz. Komunálna poisť.
0.00 €
09112018 Prenájom pozemku O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
18 41 012 75 aktivačná činnosť UPSVaR
0.00 €
22102018 veterin. asanácia TD s.r.o.
0.00 €
12092018 Prešetr. nel. skládky Advokátska kanc.J&J Partners s.r.o.
0.00 €
6815943744 budovy ocú Komunálna poisť.
0.00 €
13092018 Multif. ihrisko EKOTEC spol. s.r.o.
0.00 €
6816041152 Traktor havar.post. Komunálna poisť.
0.00 €
6816039896 pronar - príves havar. poist. Komunálna poisť.
0.00 €
001/2018 Oprava fasády 8.b.j. nizší štand. Suprako s.r.o
0.00 €
16082018 Oprava kanal. trasa A MP KANAL service s.r.o.
0.00 €
09082018 Tovar pre str. zar. Ryba Košice spol.s.r.o.
0.00 €
16/2018 Divadelné predstavenie Divadlo Thália Színház
0.00 €
2018/GA/01/007 MK pri cintoríne Strabag s.r.o.
0.00 €
USVRK-OIP-2018/000768-028 Podpora vyspor. pozemkov v margin. róms. komun. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
16042018 pre rímsko kat. farnosť Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienovec
0.00 €
23062016 nakl. s odpami z obalov Natur -Pack, a.s.
0.00 €
28032018 Výmena okien a dverí na dome smútku Čebreňak Vladimír
0.00 €
07032018 Bočné opl. cintor. Profil INVEST NINE s.r.o.
0.00 €
ZO/2018Z7561 Ochrana osob. ôdaj. Osobnýudaj.sk s.r.o.
0.00 €
2018/GA/01/001 MK Drienovec od kost. Strabag s.r.o.
0.00 €
29/2018 Cvrček Mesto Moldava n/B
0.00 €
08122017 Spolupr. zmluvn. strán Slovenské štrkopiesky s.r.o.
0.00 €
17/41/012/64 Aktivačné práce HN UPSVaR
0.00 €
6812545214,6812545628,6814032682,6814032738,6817636860 zákonné poist. Komunálna poisť.
0.00 €
117/10 prevadzk. verejn. kanal. 2017 W control sr.o.
0.00 €
6812545150 Poist. zodp. spos. prevadz. mot. voz Komunálna poisť.
0.00 €
16102017 Audit Gemer Audit
0.00 €
3559009660 poistenie súboru mot. vozidiel -zodpov. Komunálna poisť.
0.00 €
LZF /17 /57652 osobné mot. voz. ČSOB Leasing a.s.
0.00 €
02102017 Knihy 20 ks Dr.Ing. Augustín Koteles
0.00 €
25092017 právn. služ. Advokátska kanc.J&J Partners s.r.o.
0.00 €
20092017 k zmluve o poskytovaní právnych služieb Judr.Jozef Sotolař
0.00 €
29062017 stavebný dozor - prístavba ZŠ Ing.Waldemar Vislay
0.00 €
2017290 povinná výbava 3H AUTO s.r.o.
0.00 €
23062017 predaj nehnutelnosti Obec Drienovec
0.00 €
2017/GA/01/015 Drienovec-MK Strabag s.r.o.
0.00 €
21072017 Na opravu vnútorného oplotenia okolo kostola Obec Drienovec
0.00 €
23062017 pozemok Obec Drienovec
0.00 €
762017 Prístavba ZŠ Drienovec Suprako s.r.o
0.00 €
USVRK-OIP-2017/000528-001 Národný projekt - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
01/2017 prenájom nehnuteľností Obec Drienovec
623.20 €
378/2017 Dodávka , mont. rezných čerp. W control sr.o.
0.00 €
29032017 Dotácia na cvrček Mesto Moldava n/B
0.00 €
0429/3030/2017 Traf. stan. vedenie VSD
0.00 €
28022017 Audit Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
013230302016 trafostanica TS0255-0005 a nadzemné vedenie VSD
0.00 €
0839/3030/2016 8 podper. stlp. VSD
0.00 €
08022017 Záujmové vzdel. detí Obec Buzica
0.00 €
31012017 viaz. intern. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
27012017 viaz. telef. príp. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/2017 studená str. PT, s.r.o.
0.00 €
20170219 Kult. vystúp. Humorszerviz
0.00 €
12016 Dotácia -Cvrček Moldava n/B Mesto Moldava n/B
0.00 €
117/10 Verejn kan. ČOV W control sr.o.
0.00 €
24112016 Dodávka plynu Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Tans1600153 Kamenivo USSteel s.r.o Košice
0.00 €
03022016 Bezbarierový vstup do Ocú Suprako s.r.o
0.00 €
164101023 Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. pomoc v hmotnej núdzi UPSVaR
0.00 €
20102016 linky MŠ, Ocú Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
14102016 Telefon mobil Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
TANS1600153 Kamenivo USS USSteel s.r.o Košice
0.00 €
367/16 Vypr. Prevádzk. poriaku verejn. kanal. W control sr.o.
0.00 €
365/16 Metrologické over. merného zar. ČOV W control sr.o.
0.00 €
29082016 Tovar pekár. HN Damys s.r.o.
0.00 €
31082016 BTS v oblasti BOZP D.S.Group s.r.o.
0.00 €
2016 UP Ministerstvo dopravy,výstavbya regionálného rozvoja SR
0.00 €
270716 poskytovanie služieb a produktov VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
27062016 Prenáj. kult. šport. areálu Obec Drienovec
0.00 €
23062016 Nakladanie s odpadmi z obalov,odpadmi z neobalových výrobkov Natur -Pack, a.s.
0.00 €
JS/2016/M/01574/AS Sanitárna technika Johny Servis
0.00 €
05162016 MDD disciplíny LARP klub Košice o.z.
0.00 €
ZoD 2016/6A/01/002 Oprava miestnej komunikácie Strabag s.r.o.
0.00 €
1610446 Verejný prens prostr. rozhlasu Slovgram
0.00 €
01032016 plnenie úloh technika P D.S.Group s.r.o.
0.00 €
2028804471 Telef. 0554607256 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
9910090229 Telef. 0554899357 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
9910090228 Telef. 0554899356 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
03032016 Zmluva o zriad. vecn. bremena VSD
0.00 €
19022016 Oprava schodov pri Ríms. kat. kost. Aspepkt Rožňava sr..
0.00 €
03022016 Bezbarierový vstup do budovy Ocú Suprako s.r.o
0.00 €
28122015 Zabezpečenie systému združeného naklad. s odpadmi z obalov Natur -Pack, a.s.
0.00 €
9101600335 Skup. uraz poist. Generali poist.a.s.
0.00 €
02122015 Výkon činnostivo verejn. obstar. Autorita s. r. o.
0.00 €
2122015 Digit. systém hrobových miest Pavol Halanda
0.00 €
117/10 Prevádzk. verej. kanal. W control sr.o.
0.00 €
dodatok zmluvy 6.12.2013 Audit Gemer Audit
0.00 €
28092015 Prima banka - bežný účet Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
26102015 Dodávka a montáž Kamerového systému Z K Tech s.r.o.
0.00 €
6816039896 Nákl. príves Pronar T 663/2 Komunálna poisť.
0.00 €
6816041152 Traktor Zetor Proxima 90 Komunálna poisť.
0.00 €
07102015 Sanácia miesta s nez. umiest. odpadom EURO-recykling s. r. o.
0.00 €
č. návrh. 0100018207 Poist. majetku a zodpov. za škodu -Zberný dvor Komunálna poisť.
0.00 €
6814032711 Združ.poist.maj. Zberný dvor Komunálna poisť.
0.00 €
26082015 Osobné mot.vozidlo Suzuki Jimny Karol Balogh
0.00 €
20082015 Staveb. úprava na kult.šport. ar. pri obecn. úrade Škorec plus s.r.o.
0.00 €
2015003 Software OK-soft OK SOFT s.r.o.
0.00 €
04082015 Odchyt túl. psov ,umiestn do karant. Sloboda zvierat
0.00 €
86-11-3908/2015 použ.oper.štát. map.diela Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
21112014 Dodavka inter.tabule MŠ IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
6122015 Vykonanie auditu Gemer Audit
0.00 €
TANS1500070 Zmluva o zmene množstva tovaru USSteel s.r.o Košice
0.00 €
300/2015 Zast. súdného sporu Mgr. Vokálová a spol voči obci Judr.Jozef Sotolař
0.00 €
24042015 telefon , int. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
291/2015 Prísp. na činnost Cvrčk-podpora deti Drienovca Mesto Moldava n/B
0.00 €
2042015 služba verejn. obst. a elektron. trhov. Autorita s. r. o.
0.00 €
132015 Divadelné predstavenie Divadlo Thália Színház
0.00 €
ZoD 2015/GA/01/001 Oprava mistn. kom.na parc.2332 v dlžke 210m Strabag s.r.o.
0.00 €
001.03/2015 Oprava kan. na úseku A na dlžke 218m Suprako s.r.o
0.00 €
č. 7009-15 Vypracovanie Územného plánu obce Drienovec ARKA archit. kanc.
0.00 €
R 27/2015 Aktualne verzie prog. vybav. IVES IVES Košice
0.00 €
ku kontraktu TANS1500070 Tovar - kamenivo USSteel s.r.o Košice
0.00 €
A1732015 Poskytovanie služieb - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1732015 Poskytovanie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/2015 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o.
0.00 €
9/8/02/0003/15 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
9/8/02/0010/15 Ochrana objektu MŠ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
01032015 Zmluva za vykonávanie verejného obstarávania Ing. Juraj Miškovič
0.00 €
29122014 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
2522015 Faktúra za elektroinštalačné materiály INkom spol.sr.o.
0.00 €
2522015 Zmluva o dodanie elektroinštalačných materiálov INkom spol.sr.o.
0.00 €
29122014 Zdravotné služby Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
2/2015 Zmluva - kultúrne predstavenie Divadlo Thália Színház
0.00 €
TANS1500070 Kamenivo USSteel s.r.o Košice
0.00 €
22022011 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájom budovy č.13 Obec Drienovec
0.00 €
30122014 .7 Eva Lukáčová zml. o nájme bytu Obec Drienovec
0.00 €
31122014 .3 Mikuláš Horváth st. zml. o nájme bytu Obec Drienovec
0.00 €
30122014 .6 Mikuláš Horváth ml. zml. nájme bytu Obec Drienovec
0.00 €
31122014 .2 Oľga Horváthová zml. o nájme bytu Obec Drienovec
0.00 €
30122014 .1 Alexander Balog zml. o nájme bytu Obec Drienovec
0.00 €
30122014 .8 Vojtech Zsiga zml. o nájme Obec Drienovec
0.00 €
30122014 .5 Oľga Polyaková zml. o nájme Občinske zdr.LPSI
0.00 €
30122014 .4 Štefan Horváth zml. o nájme Obec Drienovec
0.00 €
09122014 Dodanie plynu RWE GAS Slovenskos.r.o.
0.00 €
117/10 prevadzk. ver. kan. W control sr.o.
0.00 €
15122014 predaj školsk. potr. Mita plus s.r.o.
0.00 €
TANS1400098 Zmluva o dodaní tovaru USSteel s.r.o Košice
0.00 €
TANS1400098 Zmluva o dodaní kameniva USSteel s.r.o Košice
0.00 €
TANS1400098 Zmluva o doplnení množstva sortimentu USSteel s.r.o Košice
0.00 €
TANS1400098 Dodávka kameniva USSteel s.r.o Košice
0.00 €
2014 Oprava časti chodníka, oprava výtlkov ETK s,r,o,
0.00 €
0000914/2014/ORRPaIP-11422 Prevod do vlastníctva PC Košický samosprávny kraj
0.00 €
TANS1400098 Dodávka kameniva USSteel s.r.o Košice
0.00 €
293/2014 Dodávka a montáž čerpadla - ČOV W control sr.o.
0.00 €
dodatokč.3 vedlajší produkt ocele USSteel s.r.o Košice
0.00 €
17072014 Oprava chodníka ETK s,r,o,
0.00 €
285/14 Metrologické overenie merného zar. W control sr.o.
987.20 €
ZoD2014/GA/01/006 Oprava miestn kom. Strabag s.r.o.
0.00 €
1/2014 Oprava miestnej kom. parc.č.530/27 Cesty Košice s.r.o.
0.00 €
TANS1400098 Tovar - frakci 8/32 USSteel s.r.o Košice
0.00 €
R-26/2014 Licencia IVES Košice
0.00 €
TS20140002 Poskytovanie technickej služby Bari Electronic, s.r.o.
0.00 €
TANS1400098 Tovar - frakcia 8/32 USSteel s.r.o Košice
0.00 €
117/10 Prevádzkovanie kanalizácie W control sr.o.
0.00 €
677-11-3088/2014 Poskytnutie údajov zo súborov katastra Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
14022014 Školské potreby pre hmotn núdz. Mita plus s.r.o.
0.00 €
29012014 Dodanie tovaru pre akt.práce Pavol Bugár
0.00 €
03/004/01 výška úveru Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
2014/11527 Forma menších obec. služ. UPSVaR
0.00 €
231/§52/2013/NP VAOTP SR-3 Real.akt.prác UPSVaR
0.00 €
06122013 Audit Gemer Audit
0.00 €
073/2013-IZ-5.0/V Terenná soc práca Fond socialného rozvoja
0.00 €
2662013 Dodávka a montáž čerpadla do ČOV W control sr.o.
1697.40 €
30082013 Dodávka notebookov a tlačiarne IQTECH-Peter Ouzký
3765.00 €
073/2013-IZ-5.0/V Ter.soc. práca Fond socialného rozvoja
1476.22 €
č.1 Zhotovenie stavby-stav.práce Vamax-x s.r.o.
428698.80 €
č.1 - dodatok Technológia Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
13082013 príloha č.1 dodávka techn. Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
13082013 Dodávka techn zariad. Zberný dvor Drienovec techn. Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
25072013 odpredaj pozemku 47m2 Margita Bobrová
94.00 €
1/2013 Oprava MK na parc.2345 - smer dr.kúp. Cesty Košice s.r.o.
14508.00 €
09042013 Zberný dvor Drienovec Vamax-x s.r.o.
428698.80 €
ZoD2013/GA/01/022 Oprava miestnej komun na parc.2342 Strabag s.r.o.
23212.80 €
19062013 stavebný dozor -Zberný dvor Drienovec Ing.Emil Belo AQUA
0.00 €
07062013 Oprava strechy 8 b.j. s nižším štand. Suprako s.r.o
0.00 €
06062013 Externý manažment Grem Tech s.r.o.
0.00 €
2400315938 Skupinové úrazové poistenie Generali Slovensko poisťovňa a. s.
44.46 €
09052013 Výspravky miestných komunikácií ETK s,r,o,
0.00 €
Dodatok č.1 Zhotovenie projekt. dokum. Prakostav spol.sr.o.
0.00 €
2242013 výmena okna a dverí Stonexpert s.r.o.
1630.80 €
08012013 hrobové miesta Pavol Halanda
0.00 €
030/4.1MP/2013 Zberný dvor Drienovec Kód ITMS 24140110257 Ministerstvo ŽP SR
654078.80 €
17012013 Audit Gemer Audit
360.00 €
15112012 Pohrebný vozík Ľubomír Schlosár
860.00 €
24102012 pirtna tab. Ľubomír Schlosár
330.00 €
01012012 Servisné služby 2G Technologies s.r.o.
0.00 €
15.8.2012 dodávka škols.potrieb Mita plus s.r.o.
0.00 €
3.9.2012 Žiadosť do NP TSP Občinske zdr.LPSI
0.00 €
03/013/11-dodatokč.1 ˇúver Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
2012 Dodanie mat.na výuku-ZŠ IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
2012 Audit Gemer Audit
0.00 €
12012 Kanal, kanal. príp. oprava čist. šachiet, s funkčnenie kan. Gavstav s.r.o.
0.00 €
zo dňa16,4,2012 pekárenské výr. Rokoko s.r.o
0.00 €
zo dňa 16,5,2012 Interaktívna tab. IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
zo dňa 16,4,2012 Material nár. aktiv.pr. Pavol Bugár
0.00 €
/2012 Zhotovenie asf.kob. ETK s,r,o,
19871.40 €
/2012 Zhotovenie asf.koberca ETK s,r,o,
19871.40 €

Archív objednávok